Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van welke aard dan ook aangegaan met Ribbootwinkel by Excellentboatcare


1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ribbootwinkel zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u zich op de hoogte heeft gesteld van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden de toepasselijkheid ervan aanvaardt. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Ribbootwinkel worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ribbootwinkel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ribbootwinkel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Algemene Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).


2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Ribbootwinkel zijn vrijblijvend. Ribbootwinkel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ribbootwinkel. Ribbootwinkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ribbootwinkel dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Ribbootwinkel heeft het recht de aankoop binnen 10 werkdagen te annuleren; de klant zal in dit geval het eventueel overgemaakte bedrag op zijn of haar rekening retour ontvangen. Ribbootwinkel zal alleen bestellingen met een geldig afleveradres accepteren.

Aan publicaties op de site van Ribbootwinkel dan wel aan advertenties of andere reclame of informatie uitingen van Ribbootwinkel kunnen geen rechten worden ontleend. Opgegeven afmetingen zijn altijd bij benadering.

Ribbootwinkel is een internetbedrijf met bijbehorende zeer lage prijzen. Wij hebben een uitstekende service maar kunnen niet de service geven van 'de winkel om de hoek'. Bij aanschaf van uw product dient u er dus rekening mee te houden dat in geval van onderhoud, schade, taxatie, reparatie en mankementen u zelf verantwoordelijk bent voor het retourneren van het door u aangekochte product naar één van onze servicepunten. Hiervoor moet van te voren een afspraak gemaakt worden. Ook biedt Ribbootwinkel u de mogelijkheid om onder uw product op te laten halen of thuis te brengen door onze Ribbootwinkel te Zeewolde. Houdt u er rekening mee dat hier kosten aan zijn verbonden.


3. Bezorging

Indien u aan Ribbootwinkel schriftelijk opgave doet van een adres, is Ribbootwinkel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Ribbootwinkel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Alle Ribbootwinkel artikelen worden doorgaans geleverd binnen 5 a 7 werkdagen na ontvangst van betaling. U krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order.Bij garantie gevallen zijn de garantie bepalingen van de fabrikant van toepassing.Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd indien het door u gewenst product op voorraad is. Uw aankopen worden z.s.m. via KPN post of koerierdienst. Alle zendingen gebeuren op rekening van de koper.

De genoemde levertijd is indicatief.In het geval de levertijd langer is krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail bericht en houdt Ribbootwinkel uw bestelling aan. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en/of het recht op annuleren van de bestelling dan wel het ontbinden van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.


Naleveringen zijn franco huis.

Buiten Nederland op aanvraag.

Bezorgen binnen Nederland (Waddeneilanden uitgezonderd) van 

Enveloppen post            € 2,50

Bestellingen tot 30 kg    € 7,50

Bestellingen tot 50 kg    € 25,00

Bestellingen tot 200 kg  € 50,00


Bestellingen van boven de 200 kg kunnen alleen worden afgehaald,of informeer naar de mogelijkheden. 

*  RIB boten en trailers bedrag  van  € 75,- bij een straal van 100 km - daarboven 0,35 de km .

*  Rubberboten en Bokken bedraagt € 30,-  ( 20 KG / 30 KG )

- Bijzondere artikelen met bijzondere afmetingen op aanvraag.(bijv Bimini,radarbeugel etc)


Alle zendingen geschieden op risico van de koper.

Besteling; Belgie

Bestellingen tot 20 kg      € 13,50

Bestelling tot 50kg            € 25,00

Bestellingen tot 200 kg    € 50,00

Alle verzendingen geschieden op risico van de koper


4. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's (€), inclusief B.T.W. en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie via bank. Uw bestelling is pas actief na ontvangst van uw (aan) betaling via ideal of overmaken. Indien Ribbootwinkel  hierdoor genoodzaakt word extra kosten te maken, zullen deze doorberekend worden aan de klant. De factuur wordt meegestuurd met de levering.


5. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Ribbootwinkel verschuldigd bent is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment van aflevering.


6. Eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Ribbootwinkel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Ribbootwinkel garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


7. Herroepingsrecht

Na het accepteren van onze verkoopvoorwaarden kunt u geen beroep doen op uw herroepingsrecht. Dit in verband met het feit dat onze producten afschrijvingsonderhevig zijn en wij in het geval van terugname uw product niet meer als nieuw kunnen beschouwen omdat er een datum en registratie gekoppeld is en wij in dat geval een in gebruik genomen product moeten terugnemen. Indien u na het plaatsen van uw bestelling besluit de koop te willen annuleren, dan dient u dit schriftelijk binnen twee werkdagen te bevestigen. Wij zullen uw bestelling en gesloten koopovereenkomst dan per direct ontbinden en het door u betaalde bedrag  crediteren. Indien wij hierdoor kosten hebben moeten maken zullen wij genoodzaakt zijn uw dit door te belasten aan u.


8. Product aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Ribbootwinkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (5) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor enig digitaal document en/of digitale publicatie. Er zijn daaraan dan ook geen rechten te ontlenen. Officiële correspondentie wordt door ons alleen per post toegezonden.

Alle verstrekte informatie is onder voorbehoud. Dit geldt in het bijzonder voor kennelijke type-/drukfouten, voorradigheid, technische specificaties, door de fabrikant doorgevoerde optische of technische aanpassingen,afwijkende kleur en informatie die ontleend wordt aan fotomateriaal.

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gebreken en/of schade als gevolg van normale slijtage, veroudering, onoordeelkundige behandeling, het niet opvolgen van verstrekte gebruiksaanwijzingen, installatievoorschriften of verkeerd of onheus gebruik van de producten. Voorts zijn wij nimmer aansprakelijk indien het door ons geleverde product langer dan één jaar geleden werd afgenomen.

Wij zijn ingeval van gebreken in het produkt en/of onvolledige levering nimmer verder gehouden jegens de wederpartij dan tot vervanging van het product en/of tot aanvulling van het aantal producten tot het overeengekomen aantal.

Onverlet het bepaalde sub 8.1 en 8.2 zijn wij slechts aansprakelijk voorschade geleden door de wederpartij ingeval aan ons opzet of grove schuld kan worden verweten.

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor frauduleus gebruik van de producten of gebreken en/of schade veroorzaakt door het toepassen van kunstgrepen of andere handelingen als gevolg waarvan de werking van de producten wordt beïnvloed. Wij zijn niet aansprakelijk ingeval de schade veroorzaakt is door door ons ingeschakelde hulppersonen of derden. Ingeval wij zaken van derden onder ons hebben welke beschadigd raken, zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan deze zaken behoudens in gevallen waarvan aan ons grove schuld kan worden verweten Ingeval van produktaansprakelijkheid in de zin van Afdeling 3 van Boek 6 BW, zijn wij slechtsaansprakelijk voor zover de Wet zulks dwingend voorschrijft.

Ingeval een van de bepalingen van dit artikel, in een onherroepelijke, rechterlijke uitspraak als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, dan zijn wij slechts aansprakelijk tot een bedrag waarvoor wij verzekerd zijn, althans naar maatstaven als in onze branche gebruikelijk is


9. Communicatie

Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Ribbootwinkel, dan wel tussen Ribbootwinkelen derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Ribbootwinkel, is Ribbootwinkel niet aansprakelijk tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Ribbootwinkel. De communicatie tussen Ribbootwinkel en de klant zal (voornamelijk) via e-mail en telefoon plaatsvinden.


10. Persoonsgegevens

Ribbootwinkel respecteert en beschermd uw privacy. Alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld. Ribbootwinkel beperkt zicht tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. Ribbootwinkel verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden (m.u.v. de transporteur). Ribbootwinkel zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, kunnen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van onze klanten. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.


11. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ribbootwinkel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ribbootwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ribbootwinkel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


12. Diversen

Wanneer door Ribbootwinkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Er kan nimmer enig recht ontleend worden aan het feit dat Ribbootwinkel de Algemene Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met Ribbootwinkel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ribbootwinkel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Ribbootwinkel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Ribbootwinkel is gerechtigd teksten die u aanlevert, als begeleidend schrijven bij de te leveren producten, te weigeren teneinde de algemene normen en waarden te respecteren. Dit geheel ter beoordeling van Ribbootwinkel. Onderdelen en accessoires welke wij speciaal op bestelling of op maat hebben moeten bestellen, worden niet retour genomen. Accessoires worden doorgaans i.v.m. transport risico los van de boot,per post verzonden.


13. Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Ribbootwinkel kan niet waarborgen dat de site van Ribbootwinkel ononderbroken of foutloos zal functioneren. De site wordt door Ribbootwinkel ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis.


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht en in bepaalde gevallen het Europees recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


15. Garantie & aansprakelijkheid

Op al onze nieuwe producten geven wij garantie welke ingaat op het moment dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Garantie is enkel van toepassing op materialen en onderdelen welke binnen de garantievoorwaarden en termijn vallen en niet op het eventuele arbeidsloon welke in rekening wordt gebracht voor de montage en/of reparatie. Binnen de garantieperiode zoals vermeld en overeengekomen zullen de kosten aan reparaties zowel aan draaiende delen als andere mechanische maar ook elektrische delen vergoed worden door Ribbootwinkel. U kunt uw boot brengen of tegen vergoeding op laten halen. Garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe boten of zoals vermeld op papier.Onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn vallen buiten elke vorm van service of garantie. Garantie / service regelingen komen volledig te vervallen indien: Er door een derde persoon aan de rubberboot of ribboot onderdelen gemonteerd of demonteert worden. Het gekocht product geen periodiek onderhoud heeft gehad. Het onderhoud elders dan bij Ribbootwinkel, plaats vindt. Na overleg en goedkeuring mag onderhoud ook bij een plaatselijke dealer. Er niet op een normale manier gebruikt gemaakt word van de boot voor een ander doel gebruikt word als waarvoor hij bestemd is .(racerij).

Voor verzending worden alle producten nauwgezet gecontroleerd. De klant dient bij aflevering het product te controleren op beschadigingen of andere mankementen. Indien een mankement of beschadiging wordt vastgesteld dient dat vermeldt te worden op de afleverbon, vóórdat u tekent voor ontvangst. Indien u zonder bezwaar tekent voor ontvangst is Ribbootwinkel niet meer verantwoordelijk voor eventuele (transport)schades en/of gebreken.

Indien er bestelde accessoires of producten niet met uw bestelling meegeleverd zijn, dient u hiervan een melding te laten maken op uw vrachtbrief.

Ribbootwinkel is niet verantwoordelijk voor welke directe of indirecte gevolgen dan ook van het onoordeelkundig gebruik, het gebruik voor doeleinden waar de producten niet voor bestemd zijn of het gebruik in strijd met wet- en regelgeving van de door Ribbootwinkel geleverde producten.


16. Sleep-en of bergwerkzaamhedening

De kosten van vervoer-sleep-en bergingswerkzaamheden van goederen waaronder die van op-en afladen,zijn voor rekening van de opdrachtgever.De goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever vervoerd.

De opdrachtgever dient te zorgen voor adequate verzekering van (de) te slepen object(en) /goederen,van welke aard en omvang deze ook is(zijn)Ribbootwinkel zal niet voor de verzekering zorgdragen.

Ribbootwinkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de te slepen goederen/objecten(en),noch voor tenietgaan,beschadiging,breuk,of welk andere schade aanobject(en) of goederen dan ook.


Ribbootwinkel.nl   Zeewolde 2011

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70483957.